Author Archives: admin

Alfa

Alfa je prvním písmenem řecké abecedy (po něm následuje Beta) a jako řecká číslice vyjadřuje hodnotu 1 (jedna). Ve formě velkého a malého znaku je zapisována následovně – Α / α. Vyvinula se z fénického písmene „aleph“ a z ní bylo poté v latince odvozeno A/a. V náboženském i světském pojetí symbolizuje začátek něčeho, či první pozici někoho. V protikladu pak stojí Omega symbolizující konec. Jejich spojení pak metaforicky označuje nějaký podstatný celek (entitu). S tím se můžeme setkat již v Novém Zákoně, kde sám Bůh říká: „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“.

Alfa znak

Použití velkého písmene jako symbolu není ve vědě obvyklé z důvodu snadné záměny s velkým A. Malá α je naopak poměrně oblíbená.

α značí – úhlové zrychlení, koeficient tepelné roztažnosti, dominantního jedince ve smečce/skupině, druh radioaktivního záření, plochu pod křivkou normálního rozdělení ve statistice nebo třeba druh částic.

Zápis Alfa znaku pomocí klávesnice

Česká klávesnice samozřejmě nedisponuje specifickou klávesou pro tento znak, a proto si musíme pomoci jinak, jestliže ho chceme napsat. Jednou z možností je použití ASCII kódů, které jsme zde sepsali. O něco málo níže najdete též příslušné Unicode a HTML entity.

ASCII

Α – Alt + 913

α – Alt + 224 / Alt + 945

Unicode

Α – U+0391

α – U+03B1

HTML

Α – Α / Α / Α

α – α / α / α

Beta

Beta (někdy také psáno a vyslovováno dlouze Béta) je druhým písmenem řecké abecedy, a to za první Alfou a třetí Gamou. Podoba jejího velkého a malého znaku je Β a β. V soustavě řeckých číslic reprezentuje číslovku 2 (dva). Odvozena je z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „beth“. Latinka ji pak použila jako základ pro B/b.

Beta znak

Pojmenování a symbol tohoto písmene je používán k označení různých parametrů a entit. Uveďme například: poslední verze softwaru před spuštěním jeho plné a stoprocentně funkční verze, míra rizika investičního portfolia, bezrozměrná rychlost, druh radioaktivního záření nebo regresní koeficient ve statistice.

Jak napsat Beta znak na počítači

Pokud budete potřebovat zapsat tento znak (v malé či velké formě) na počítači, budete k tomu muset využít okliku, neboť příslušnou klávesu na české klávesnici pochopitelně nenajdeme. Nejelegantnějším řešením je použití ASCII kódů, které uvádíme o něco níže. Stejně tak jsme zde sepsali entity pro Unicode a HTML.

ASCII

Β – Alt + 914

β – Alt + 225 / Alt + 946

Unicode

Β – U+0392

β – U+03B2

HTML

Β – Β / Β / Β

β – β / β / β

Gama

Gama – kapitálka Γ, malá forma γ je celkově třetí písmeno řecké abecedy za druhou Betou a před čtvrtou Deltou. Jako řecká číslice zastupuje hodnotu 3 (tři). Historicky se vyvinula z fénického písma, a to konkrétně ze znaku „gimel“. V námi používané latince z ní potom vychází hned dvě písmena – G a C.

Gama znak

Symbolika ve vědeckých oblastech

Stejně jako je tomu u jiných řeckých písmen, i toto reprezentuje v mnoha vědeckých oblastech všemožné entity a konstanty.

Γ – koeficient odrazu (fyzika), cirkulace (mechanika tekutin), gama funkce (matematika-statistika)

γ – foton (částicová fyzika), Poissonova konstanta (termodynamika), gyromagnetický poměr (elektromagnetismus), Eulerova konstanta (teorie čísel) a mnoho dalších

Zápis Gama znaku na klávesnici

Přímý zápis znaků řecké abecedy není pochopitelně možné provést skrze českou klávesnici. Je proto nutné využít příslušné ASCII kódy napsané o pár řádků níže. Uvádíme zde též Unicode a HTML entity.

ASCII

Γ – Alt + 226 / Alt + 915

γ – Alt + 947

Unicode

Γ – U+0393

γ – U+03B3

HTML

Γ – Γ / Γ / Γ

γ – γ / γ / γ

Delta

Delta stojí v rámci řecké abecedy na 4. místě (za Gammou a před Epsilon) a patří mezi ta nejznámější a jako symbol nejběžněji používaná písmena vůbec. Její velký a malý znak vypadá takto – Δ / δ. Historicky vychází s fénického písma, konkrétně ze znaku „dalet“. Z Delty pak bylo v latince odvozeno písmeno D/d. Její název dal mimo jiné jméno typu ústí řeky do moře/jezera – delta řeky, neboť to tvarově připomíná kapitálku tohoto znaku (trojúhelník). Jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 4 (čtyři).

Delta znak

Použití symbolu ve vědeckých oblastech

Δ – změna velikosti, množství či počtu (matematika), symetrický rozdíl dvou množin (teorie množin), delece genu (genetika), neurčitost (kvantová mechanika)

δ – změna hodnoty proměnné (matematika), deformace (mechanika), mozkové vlny při hlubokém spánku (medicína), deklinace objektu v systému rovníkových souřadnic (astronomie)

Jak napsat Delta znak na počítači

Česká klávesnice samozřejmě nedisponuje klávesou, pomocí které by bylo možné napsat toto písmeno přímo a z tohoto důvodu je nutné využít takzvané ASCII kódy, které najdete o pár řádků níže. Též jsme zde sepsali entity pro HTML a Unicode.

ASCII

Δ – Alt + 916

δ – Alt + 235 / Alt + 948

HTML

Δ – Δ / Δ / Δ

δ – δ / δ / δ

Unicode

Δ – U+0394

δ – U+03B4

Epsilon

Epsilon (někdy nazýváno též dlouze Epsílon) je pátým písmenem řecké abecedy (za Deltou a před Zétou) a jeho znaková podoba nabývá třech základních podob – Ε / ε a ϵ. Kapitálka vypadá naprosto totožně jako nám dobře známé velké E, které je z něj ostatně odvozeno. Malé písmeno má potom dvě formy a vypadá buď jako obrácená číslovka 3 (tři), či jako půlkruh s horizontální čarou uprostřed. Běžně mají naprosto totožný význam a z grafického hlediska se jedná jen o různou podobu toho samého, nicméně jako matematické symboly mají různé významy.

Epsilon znak

V rámci vědecké symboliky je využíváno především formy obrácené trojky – ε, přičemž kapitálka se nepoužívá prakticky vůbec z již zmíněného důvodu její vzhledové totožnosti s písmenem E (latinka).

ε – axiální naklonění planety (planetologie), elasticita (ekonomie), duální číslo (matematika)

ϵ – bylo inspirací pro vytvoření znaku měny Euro – €

Jak napsat Epsilon znak na počítači

Pakliže byste potřebovali napsat malý či velký znak Epsilon na klávesnici, můžete k tomuto účelu použít takzvaný ASCII kód. Dále pak uvádíme též HTML a Unicode entity.

ASCII

Ε – Alt + 917

ε – Alt + 238 / Alt + 949

ϵ – Alt + 1013

HTML

Ε – Ε / Ε / Ε

ε – ε / ε / ε

ϵ – ϵ / ϵ

Unicode

Ε – U+0395

ε – U+03B5

ϵ – U+03F5

Zéta

Zéta stojí v rámci řecké abecedy na 6. místě, přičemž před ní je Epsilon a za ní Éta. Její velký a malý znak má tuto podobu – Ζ a ζ. Samotný znak vychází z fénického písmena zayin, avšak název jako takový z něj na rozdíl od ostatních řeckých písmen odvozen není a je založen na stejném vzorci pojmenování jako je tomu u Bety, Éty a Théty. V latince z ní vývojově vyšlo Z/z. Soustava řeckých číslic ji pak používá k označení číslice 7 (sedm).

Zéta znak

Malé formy Zéty se ve vědě používá k označení elektrokinetického potenciálu v koloidních systémech, poměru tlumení oscilačního systému, tepelného toku přes/skrz plochu či Riemannovu zeta funkci.

Jak napsat Zéta znak na klávesnici

Na běžné české klávesnici pochopitelně nenajdeme klávesu pro zápis tohoto symbolu, a tak musíme tento problém vyřešit sofistikovanějším způsobem. K tomu nám poslouží například ASCII kódy, které uvádíme níže. Pro doplnění zmiňujeme i HTML a Unicode zkratky.

ASCII

Ζ – Alt + 918

ζ – Alt + 950

HTML

Ζ – Ζ / Ζ / Ζ

ζ – ζ / ζ / ζ

Unicode

Ζ – U+0396

ζ – U+03B6

Éta

Éta je celkově 7. písmeno řecké abecedy (za šestou Zétou a osmou Thétou) a jako znak nabývá ve velké a malé formě následující podobu – Η / η. V soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslici 8 (osm). Vyvinula se z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „heth“. V latince z ní vychází písmeno H/h.

Éta znak

V tomto případě zastupuje různé entity napříč různými vědeckými obory především malá varianta Éty (velká forma není nijak zvlášť používána). Uveďme zde pár příkladů – elasticita (ekonomie), konformní čas (kosmologie), viskozita (reologie), účinnost (mechanika) či kvantová účinnost detektorů (optika)

Zápis Éta znaku na klávesnici

Je jasné, že není možné zapsat tento znak klasicky pomocí české klávesnice. Proto zde uvádíme příslušné ASCII kódy. Mimo to jsou níže sepsány též Unicode a HTML zkratky.

ASCII

Η – Alt + 919

η – Alt + 951

Unicode

Η – U+0397

η – U+03B7

HTML

Η – Η / Η / Η

η – η / η / η

Théta

Théta je 8. písmeno řecké abecedy a jako znak nabývá v zásadě čtyř podob. Kapitálka vypadá buď takto Θ, nebo takto ϴ. Malé písmeno pak θ, či ϑ. V systému řeckých číslic vyjadřuje hodnotu 9.

Théta znak

Ve starověku symbolizoval tento znak smrt (symbolem života pak bylo Tau) a v tomto smyslu byl také používán jako varování v obdobných případech, jako my dnes používáme lebku a zkřížené hnáty, které ostatně vzdáleně připomíná.

Ve vědeckých oborech obě znakové formy reprezentují mnoho entit. Zmiňme alespoň některé.

Θ (ϴ) – Množství a teplotu (soustava jednotek SI), mozkovou frekvenci v rozsahu 4 až 8 herců (biologie), pentakvarky (částicová fyzika)

θ (ϑ) – rovinný úhel (geometrie), potenciální teplotu (meteorologie), prahovou hodnotu neuronu (biologie), mozkové vlny během spánku (medicína)

Théta znak na počítači

Standardní česká klávesnice pochopitelně nedisponuje tímto písmenem, a tak se mohou pro jeho zápis hodit následující ASCII kódy. Stejně tak zde uvádíme Unicode a HTML entity.

ASCII

Θ – Alt + 233 / Alt + 920

ϴ – Alt + 1012

θ – Alt + 952

ϑ – Alt + 977

Unicode

Θ – U+0398

ϴ – U+03F4

θ – U+03B8

ϑ – U+03D1

HTML

Θ – Θ / Θ / Θ

ϴ – ϴ / ϴ

θ – θ / θ / θ

ϑ – ϑ / ϑ / ϑ

Ióta

Ióta (někdy též psáno jako Jóta) je deváte písmeno řecké abecedy a v soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslovku 10. Před a za ním stojí Théta, respektive Kappa. V podobě znaku je zapisováno takto – Ι (velké) a ι (malé). V latince jsou z ní odvozena hned dvě písmena, a to I/i a J/j.

Ióta znak

Jak napsat Ióta znak na klávesnici

Pakliže nemáte k dispozici řeckou verzi klávesnice (což pravděpodobně většina těch, kteří navštíví tuto stránku, nemá), můžete k napsání tohoto symbolu na počítači použít příslušnou zkratku, či kód.

ASCII

Ι – Alt + 921

ι – Alt + 953

Unicode

Ι – U+0399

ι – U+03B9

HTML

Ι – Ι / Ι / Ι

ι – ι / ι / ι

Kappa

Kappa, v podobě znaku – Κ / κ, respektive ϰ, je 10. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 20. Před ním je Ióta a za ním následuje Lambda. V latince je z něj odvozeno K/k.

Kappa znak

Ve vědě je pomocí něj označen třeba opioidní receptor (farmakologie), míra diagnostické spolehlivosti (psychologie a psychiatrie), stlačitelnost sloučeniny (termodynamika), zakřivení křivky (diferenciální geometrie) nebo von Karmanova konstanta (dynamika tekutin).

Zápis Kappa znaku na klávesnici

Drtivá většina lidí zřejmě nemá k dispozici klávesnici s řeckými znaky, a proto se mohou v případě nutnosti hodit následující kódové zkratky.

ASCII

Κ – Alt + 922

κ – Alt + 954

Unicode

Κ – U+039A

κ – U+03BA

ϰ – U+03F0

HTML

Κ – Κ / Κ / Κ

κ – κ / κ / κ

ϰ – ϰ / ϰ

Lambda

Lambda stojí v rámci řecké abecedy na 11. pozici a její velká a malá forma znaku má tuto podobu – Λ, respektive λ. Před ní na desátém místě stojí Kappa a za ní na dvanáctém . Jako řecká číslice zastupuje číslovku 30. Je odvozena z fénického písma, a to konkrétně z písmene „lamed“. V latince z ní vychází L/l.

Lambda znak

Jako slovo i jako znak (v malé i velké podobě) je velice oblíbená a poměrně často používaná k vyjádření nejrůznějších konstant, entit, ale také jako přímé pojmenování/označení něčeho. Ve vědě reprezentuje jako symbol třeba subatomární částici (částicová fyzika), von Mangoldtovu funkci (teorie čísel) či vlnovou délku (fyzika). Dále je po ní pojmenován například kyslíkový senzor v autech se zážehovým motorem, raketa nesoucí do kosmu první japonský orbitální satelit nebo fág v biologii.

Jak napsat Lambda znak na počítači

Potřebujete li zapsat toto písmeno na klávesnici v rámci nějakého programu, lze využít některou s příslušných kódových zkratek.

Unicode

Λ – U+039B

λ – U+03BB

HTML

Λ – Λ / Λ / Λ

λ – λ / λ / λ

ASCII

Λ – Alt + 923

λ – Alt + 955

je v pořadí 12. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 40 (čtyřicet). Před ním stojí Lambda a za ní . Podoba symbolu je ve velké a malé formě takováto – Μ / μ. Vývojově vychází z egyptského hieroglyfického symbolu pro vodu, který byl převzat Féničany, kteří ho zjednodušili, a z něhož vychází také jeho pojmenování.

Mí znak

Znaková podoba (v obou formách) je ve vědě hojně využívána pro označení všemožných konstant, veličin a entit. Jmenujme alespoň mikron/mikrometr (µm), aritmetický průměr, střední hodnotu (pravděpodobnost), propustnost (elektromagnetismus) nebo dynamickou viskozitu (mechanika tekutin).

Napsání Mí na počítači

Pro potřebu zápisu tohoto znaku v prostředí některého z počítačových programů, jsme na následujících řádcích sepsali základní kódy.

Unicode

Μ – U+039C

μ – U+03BC

HTML

Μ – Μ / Μ / Μ

μ – μ / μ / μ

ASCII

Μ – Alt + 924

μ – Alt + 230 / Alt + 956

je 13. písmenem řecké abecedy, přičemž na dvanácté pozici mu předchází (Μ μ) a za ním na čtrnácté je Ksí (Ξ ξ). Jeho znaková podoba vypadá takto – Ν (kapitálka) a ν. Jeho ekvivalentem k latince je nám dobře známé N/n, navzdory tomu, že jeho malá podoba připomíná písmeno V/v. Řecká soustava číslic používá tento symbol k reprezentaci hodnoty 50.

Ný znak

Jeho malá podoba označuje ve vědeckých oborech kupříkladu stupeň volnosti (statistika), poissonův poměr (mechanika), neutrino (částicová fyzika) nebo DNA polymerázu (genetika).

Zápis Ný na počítači

V situaci kdybyste potřebovali napsat tento znak na klávesnici v některém z počítačových programů, lze využít některou z příslušných kódových zkratek zmíněných níže.

Unicode

Ν – U+039D

ν – U+03BD

HTML

Ν – Ν / Ν / Ν

ν – ν / ν / ν

ASCII

Ν – Alt + 925

ν – Alt + 957

Ksí

Ksí je v pořadí 14. písmenem řecké abecedy (před ním na 13. je a za ním na 15. je Omikron) a v soustavě řeckých číslic zastupuje hodnotu 60. Podoba znaku ve velké a malé formě je takováto – Ξ / ξ. Vývojově je odvozeno z fénického písma, a to konkrétně ze symbolu samekh. Pozor, námi používané X (v latince) z něj nevychází. To je totiž odvozeno ze znaku Chí (Χ, χ).

Ksí znak

V rámci symboliky ve vědě jsou využívány obě formy (malá i velká), ale ta malá je daleko častěji využívanější. Označuje kupříkladu univerzální množinu v teorii množin, korelační funkci v astronomii nebo součinitele valivého odporu ve fyzice.

Jak napsat znak Ksí na počítači

Pokud byste potřebovali zapsat tento znak v nějakém softwarovém prostředí, pak je na následujících řádcích sepsáno několik příslušných základních kódů.

Unicode

Ξ – U+039E

ξ – U+03BE

HTML

Ξ – Ξ / Ξ / Ξ

ξ – ξ / ξ / ξ

ASCII

Ξ – Alt + 926

ξ – Alt + 958

Omikron

Omikron stojí v rámci řecké abecedy na 15. pozici (před a za Ksí) a jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 70. Ve formě znaku vypadá následovně – Ο (kapitálka), respektive ο (malé písmeno). V doslovném překladu znamená název tohoto písmene „malé o“ a je do jisté míry kontrastem Omegy (Ω / ω), která naopak znamená „velké o“. Tento symbol není na rozdíl od ostatních písmen řecké abecedy v rámci vědeckých oborů prakticky vůbec používán jako označení nějaké konstanty, či čehokoliv jiného. Důvod je prostý a při krátkém zamyšlení všem jasný. Vypadá totiž naprosto totožně jako písmeno O/o (latinka) a stejně tak jako 0 (nula), takže by bylo snadno zaměňováno.

Omikron znak

Jak napsat znak Omikron na počítači

Zde uvádíme pro případnou potřebu také různé počítačové zkratky pro tento symbol.

Unicode

Ο – U+039F

ο – U+03BF

HTML

Ο – Ο / Ο / Ο

ο – ο / ο / ο

ASCII

Ο – Alt + 927

ο – Alt + 959

je v pořadí 16. písmeno řecké abecedy. Jeho velká a malá podoba je Π, respektive π. Před ním na patnáctém místě stojí Omikron a za ním na sedmnáctém . V systému řeckých číslic zastupuje hodnotu 80. Prapůvodně vypadalo trochu jinak, druhá nožka nebyla zcela dotažena dolů, a proto vypadalo jako Gama s háčkem dolů. Současná podoba je podle některých teorií důsledkem snahy o to, aby tento znak vypadal jako brána reprezentující vstup do civilizace (to se však nedá zcela důvěryhodně prokázat).

Pí znak

Nejčastějším a nejvíce známým použitím Pí jako symbolu „pro něco“ je zcela nepochybně vyjádření takzvaného Ludolfova čísla, což je matematická konstanta a iracionální číslo, které není možné vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí zlomku. Jeho přibližná hodnota, která se běžně používá při jednoduchých výpočtech, byla stanovena na 3,14 a mimo jiné vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. V jiných vědeckých oborech pak tento symbol reprezentuje kupříkladu osmotický tlak (chemie), míru inflace (makroekonomie) či ekonomický zisk (mikroekonomie).

Napsání Pí na počítači

V různých softwarových prostředích se může pro zápis tohoto znaku hodit některý z níže uvedených kódů.

Unicode

Π – U+03A0

π – U+03C0

HTML

Π – Π / Π / Π

π – π / π / π

ASCII

Π – Alt + 928

π – Alt + 227 / Alt + 960

je sedmnáctým písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je a za ním je Sigma. V podobě kapitálky – Ρ má stejné piktogramové ztvárnění jako velké p – P v latince, avšak reálně se jedná o významově odlišné symboly, a proto je nezaměňujte. Jako malé písmeno pak může mít buď podobu ρ, nebo ϱ. Ve významu řecké číslice zastupuje hodnotu 100.

Ró znak

V rámci vědních oborů se můžeme setkat se symbolickým použitím především v jeho malé a jako první zde zmíněné podobě – ρ. Může vyjadřovat například hustotu (hmoty, vzduchu, náboje), korelační koeficient, diskontní sazbu budoucích peněžních toků či měrný elektrický odpor.

Jak napsat Ró na počítači

Jestliže byste potřebovali napsat tento znak v některém z počítačových softwarů, tak zde uvádíme několik příslušných kódových zkratek.

Unicode

Ρ – U+03A1

ρ – U+03C1

ϱ – U+03F1

HTML

Ρ – Ρ / Ρ / Ρ

ρ – ρ / ρ / ρ

ϱ – ϱ / ϱ

ASCII

Ρ – Alt + 929

ρ – Alt + 961

Sigma

Sigma je v řecké abecedě na osmnácté pozici (před Tau a po ) a v systému řeckých číslic zastupuje číslici 200. Má celkem tři podoby a způsoby použití ve slovech. Prvními dvěma jsou klasická kapitálka a malé písmeno – Σ / σ. Pokud se však vyskytne na samém konci slova, vypadá takto – ς.

Sigma znak

Ani Sigma jako symbol nezaostává z hlediska využití ve vědě oproti ostatním písmenům řecké abecedy a je možné se s ní v tomto ohledu setkat již v rámci výuky na základní škole. Jako kapitálka bude pro většinu lidí představovat takzvanou „sumu“, čili číselný součet. V podobě malého písmene pak směrodatnou odchylku ve statistice. Má však desítky dalších významů napříč mnoha vědními obory jako jsou fyzika, biologie, astronomie nebo chemie.

Jak napsat znak Sigma na počítači

Pro napsání tohoto znaku lze v příslušných softwarových programech použít následující kódy.

Unicode

Σ – U+03A3

σ – U+03C3

ς – U+03C2

HTML

Σ – Σ / Σ / Σ

σ – σ / σ / σ

ς – ς / ς/ ς

ASCII

Σ – Alt + 228 / Alt + 931

σ – Alt + 229 / Alt + 963

ς – Alt + 962

Tau

Tau je v pořadí devatenácté písmeno v rámci řecké abecedy (předchází mu Sigma a za ním následuje Ypsilon), přičemž v řeckém číselném systému reprezentuje číslici 300. Jeho podoba ve velké a malé formě je následující – Τ, respektive τ. Vyvinulo se z písmena taw fénické abecedy. Díky svému vzhledu představující kříž mělo silnou symboliku a v jistých kruzích lidí ji stále má. Například ve starověku symbolizovalo život, či vzkříšení (zatímco Théta znamenala smrt). Je ale také symbolem řádu Františkánů, pro které je znakem vykoupení.

Tau znak

V rámci mnoha vědeckých oborů je používáno k vyjádření několika desítek různých entit, konstant a podobně. Mezi ty nejvíce obvyklé můžeme zařadit „zlatý řez“ (byť použití φ – je častější), konstantu rovnu dvojnásobku π – vyjadřující poměr obvodu kruhu vzhledem k jeho poloměru nebo točivý moment (rotační síla v mechanice).

Zápis Tau na počítači

K zápisu v rámci různých programů na počítači lze použít příslušné zkratky níže.

Unicode

Τ – U+03A4

τ – U+03C4

HTML

Τ – Τ / Τ / Τ

τ – τ / τ / τ

ASCII

Τ – Alt + 932

τ – Alt + 231 / Alt + 964

Ypsilon

Ypsilon je v pořadí 20. písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je Tau a za ním následuje . V podobě znaku vypadá ve velké podobě následovně – Υ / ϒ a jako malé potom takto – υ. Vývojově vychází z fénického písma a v různých vývojových stadiích abecedy sloužilo k vyjádření různých hlásek. Někdy se mu říká Pythagorovo písmeno, neboť ten ho používal, jako znázornění cesty ctnosti, nebo cesty neřesti. V latince z něj vycházejí celkem čtyři písmena, a to U, V, W a Y. V řecké číselné soustavě představuje hodnotu 400.

Ypsilon znak

Napsání symbolu Ypsilon na počítači

Zde uvádíme pár počítačových zkratek, pomocí nichž je možné zapsat tento znak v několika odlišných programech.

HTML

Υ – Υ / Υ / Υ

ϒ – ϒ / ϒ / ϒ

υ – υ / υ / υ

Unicode

Υ – U+03A5

ϒ – U+03D2

υ – U+03C5

ASCII

Υ – Alt + 933

ϒ – Alt + 978

υ – Alt + 965

je dvacátým prvním písmenem řecké abecedy. Následuje za Ypsilon a po něm je Chí. Jako kapitálka je zapsán takto – Φ, jako malé písmeno pak takto – φ, nebo takto – ϕ. Při transkripci do latinky má podobu F, respektive f. V řeckém číselném systému reprezentuje číslo 500. Jeho symbolika ve vědě je značně široká a jeho pravděpodobně nejznámějším použitím v tomto ohledu je označení takzvaného zlatého řezu, což je ideální poměr veličin využívaný mimo jiné v umění, architektuře a matematice. Dále pak jako znak označuje například elektrický potenciál ve fyzice, pórovitost v geologii, zeměpisnou šířku v geografii nebo koeficient těkavosti v termodynamice.

Fí znak

Jak se píše Fí na počítači

Jestliže byste potřebovali znát postup pro napsání tohoto písmene v různých softwarových programech, pak jsme zde pro vás sesbírali základní počítačové zkratky.

Unicode

Φ – U+03A6

φ / ϕ – U+03C6

HTML

Φ – Φ

φ / ϕ – φ

Chí

Chí je dvaadvacátým písmenem řecké abecedy (za a před Psí), přičemž v podobě kapitálky vypadá takto Χ a v podobě malého písmena pak takto χ. Řecký číselný systém ho používá jako symbol pro číslovku 600. Jeho ekvivalentem v latince je ch. Tento znak bývá v jiných zemích často používán jako zkratka jména Kristus, anglicky Christ. To se pak projevuje třeba tím, že jsou Vánoce v angličtině – Christmas, psány jako Xmas.

Chí znak

Jak napsat Chí na počítači

Pakliže byste potřebovali napsat tento znak na počítači v nějakém z programů, sepsali jsme zde několik možností.

ASCII

Χ – Alt + 935

χ – Alt + 967

HTML

Χ – Χ / Χ / Χ

χ – χ / χ / χ

Unicode

Χ – U+03A7

χ – U+03C7

Psí

Psí je 23. a tudíž také předposledním písmenem řecké abecedy (před Omegou). V grafické podobě vypadá následovně – Ψ (velké) a ψ (malé). Objevilo se zhruba v 7. století před naším letopočtem, avšak jeho původ není zcela jasný. Je možné, že je odvozeno z fénické abecedy, což se však nedá zcela důvěryhodně prokázat. V rámci řeckého číselného systému vyjadřuje číslovku 700.

Psí znak

Jeho význam jako symbolu se vyskytuje v celé řadě vědeckých oborů. Namátkou zmiňme například znak pro psychologii jako takovou, označení reciproční Fibonacciho konstanty v matematice, symbol pro planetu Neptun či vyjádření vlnové funkce v kvantové mechanice ve fyzice.

Napsaní písmena Psí na počítači

V případě, že potřebujete napsat toto písmeno na počítači, uvádíme zde pár základních zkratek pro různé programy, potažmo programovací jazyky.

HTML

Ψ – Ψ / Ψ / Ψ

ψ – ψ / ψ / ψ

Unicode

Ψ – U+03A8

ψ – U+03C8

ASCII

Ψ – Alt + 936

ψ – Alt + 968

Omega

Omega je posledním písmenem řecké abecedy a celkově jí náleží čtyřiadvacátá pozice. Její zápis je následující – Ω (kapitálka), respektive ω (malé písmeno). Její reálný význam je „dlouhé/velké o“, kde o je o a mega je velký. Je tak protipólem písmene Omikron, které znamená „krátké/malé o“. V řeckém číselném systému zastupuje číslici 800. Díky své poslední pozici v abecedě pak vyjadřuje v přeneseném slova smyslu konec něčeho. To v kombinaci s Alfou, tedy Alfa a Omega, symbolizuje začátek a konec něčeho či první a poslední ve smyslu nějakého celku, což je velice často používáno jako metafora ve světském i duchovním pojetí (zde je to označení pro Boha).

Omega znak

Stejně jako ostatní písmena řecké abecedy má široké použití ve vědě jako symbol pro označení nějaké konstanty, prvku, parametru a tak podobně. Mezi ty nejvíce známé rozhodně patří jednotka odporu – ohm, úhlová rychlost, prostorový úhel či subatomární částice – Ω baryon.

Zápis symbolu Omega na počítači

V rámci různých případů je možní ji zapsat na klávesnici pomocí různých zkratek. Zde přinášíme ty nejzákladnější.

HTML

Ω – Ω / Ω / Ω

ω – ω / ω / ω

Unicode

Ω – U+03A9

ω – U+03C9

ASCII

Ω – Alt + 234 / Alt + 937

ω – Alt + 969