Alfa

Alfa je prvním písmenem řecké abecedy (po něm následuje Beta) a jako řecká číslice vyjadřuje hodnotu 1 (jedna). Ve formě velkého a malého znaku je zapisována následovně – Α / α. Vyvinula se z fénického písmene „aleph“ a z ní bylo poté v latince odvozeno A/a. V náboženském i světském pojetí symbolizuje začátek něčeho, či první pozici někoho. V… Read More »

Beta

Beta (někdy také psáno a vyslovováno dlouze Béta) je druhým písmenem řecké abecedy, a to za první Alfou a třetí Gamou. Podoba jejího velkého a malého znaku je Β a β. V soustavě řeckých číslic reprezentuje číslovku 2 (dva). Odvozena je z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „beth“. Latinka ji pak použila jako základ pro B/b.… Read More »

Gama

Gama – kapitálka Γ, malá forma γ je celkově třetí písmeno řecké abecedy za druhou Betou a před čtvrtou Deltou. Jako řecká číslice zastupuje hodnotu 3 (tři). Historicky se vyvinula z fénického písma, a to konkrétně ze znaku „gimel“. V námi používané latince z ní potom vychází hned dvě písmena – G a C. Symbolika ve vědeckých oblastech… Read More »

Delta

Delta stojí v rámci řecké abecedy na 4. místě (za Gammou a před Epsilon) a patří mezi ta nejznámější a jako symbol nejběžněji používaná písmena vůbec. Její velký a malý znak vypadá takto – Δ / δ. Historicky vychází s fénického písma, konkrétně ze znaku „dalet“. Z Delty pak bylo v latince odvozeno písmeno D/d. Její název dal mimo… Read More »

Epsilon

Epsilon (někdy nazýváno též dlouze Epsílon) je pátým písmenem řecké abecedy (za Deltou a před Zétou) a jeho znaková podoba nabývá třech základních podob – Ε / ε a ϵ. Kapitálka vypadá naprosto totožně jako nám dobře známé velké E, které je z něj ostatně odvozeno. Malé písmeno má potom dvě formy a vypadá buď jako… Read More »

Zéta

Zéta stojí v rámci řecké abecedy na 6. místě, přičemž před ní je Epsilon a za ní Éta. Její velký a malý znak má tuto podobu – Ζ a ζ. Samotný znak vychází z fénického písmena zayin, avšak název jako takový z něj na rozdíl od ostatních řeckých písmen odvozen není a je založen na stejném vzorci pojmenování… Read More »

Éta

Éta je celkově 7. písmeno řecké abecedy (za šestou Zétou a osmou Thétou) a jako znak nabývá ve velké a malé formě následující podobu – Η / η. V soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslici 8 (osm). Vyvinula se z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „heth“. V latince z ní vychází písmeno H/h. V tomto případě zastupuje různé entity napříč různými… Read More »

Théta

Théta je 8. písmeno řecké abecedy a jako znak nabývá v zásadě čtyř podob. Kapitálka vypadá buď takto Θ, nebo takto ϴ. Malé písmeno pak θ, či ϑ. V systému řeckých číslic vyjadřuje hodnotu 9. Ve starověku symbolizoval tento znak smrt (symbolem života pak bylo Tau) a v tomto smyslu byl také používán jako varování v obdobných případech, jako… Read More »

Ióta

Ióta (někdy též psáno jako Jóta) je deváte písmeno řecké abecedy a v soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslovku 10. Před a za ním stojí Théta, respektive Kappa. V podobě znaku je zapisováno takto – Ι (velké) a ι (malé). V latince jsou z ní odvozena hned dvě písmena, a to I/i a J/j. Jak napsat Ióta znak na klávesnici Pakliže… Read More »

Kappa

Kappa, v podobě znaku – Κ / κ, respektive ϰ, je 10. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 20. Před ním je Ióta a za ním následuje Lambda. V latince je z něj odvozeno K/k. Ve vědě je pomocí něj označen třeba opioidní receptor (farmakologie), míra diagnostické spolehlivosti (psychologie a psychiatrie), stlačitelnost sloučeniny (termodynamika), zakřivení… Read More »

Lambda

Lambda stojí v rámci řecké abecedy na 11. pozici a její velká a malá forma znaku má tuto podobu – Λ, respektive λ. Před ní na desátém místě stojí Kappa a za ní na dvanáctém Mí. Jako řecká číslice zastupuje číslovku 30. Je odvozena z fénického písma, a to konkrétně z písmene „lamed“. V latince z ní vychází… Read More »

Mí je v pořadí 12. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 40 (čtyřicet). Před ním stojí Lambda a za ní Ný. Podoba symbolu je ve velké a malé formě takováto – Μ / μ. Vývojově vychází z egyptského hieroglyfického symbolu pro vodu, který byl převzat Féničany, kteří ho zjednodušili, a z něhož vychází také jeho… Read More »

Ný je 13. písmenem řecké abecedy, přičemž na dvanácté pozici mu předchází Mí (Μ μ) a za ním na čtrnácté je Ksí (Ξ ξ). Jeho znaková podoba vypadá takto – Ν (kapitálka) a ν. Jeho ekvivalentem k latince je nám dobře známé N/n, navzdory tomu, že jeho malá podoba připomíná písmeno V/v. Řecká soustava číslic používá… Read More »

Ksí

Ksí je v pořadí 14. písmenem řecké abecedy (před ním na 13. je Ný a za ním na 15. je Omikron) a v soustavě řeckých číslic zastupuje hodnotu 60. Podoba znaku ve velké a malé formě je takováto – Ξ / ξ. Vývojově je odvozeno z fénického písma, a to konkrétně ze symbolu samekh. Pozor, námi používané X… Read More »

Omikron

Omikron stojí v rámci řecké abecedy na 15. pozici (před Pí a za Ksí) a jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 70. Ve formě znaku vypadá následovně – Ο (kapitálka), respektive ο (malé písmeno). V doslovném překladu znamená název tohoto písmene „malé o“ a je do jisté míry kontrastem Omegy (Ω / ω), která naopak znamená „velké o“. Tento symbol… Read More »

Pí je v pořadí 16. písmeno řecké abecedy. Jeho velká a malá podoba je Π, respektive π. Před ním na patnáctém místě stojí Omikron a za ním na sedmnáctém Ró. V systému řeckých číslic zastupuje hodnotu 80. Prapůvodně vypadalo trochu jinak, druhá nožka nebyla zcela dotažena dolů, a proto vypadalo jako Gama s háčkem dolů. Současná podoba je… Read More »

Ró je sedmnáctým písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je Pí a za ním je Sigma. V podobě kapitálky – Ρ má stejné piktogramové ztvárnění jako velké p – P v latince, avšak reálně se jedná o významově odlišné symboly, a proto je nezaměňujte. Jako malé písmeno pak může mít buď podobu ρ, nebo ϱ.… Read More »

Sigma

Sigma je v řecké abecedě na osmnácté pozici (před Tau a po Ró) a v systému řeckých číslic zastupuje číslici 200. Má celkem tři podoby a způsoby použití ve slovech. Prvními dvěma jsou klasická kapitálka a malé písmeno – Σ / σ. Pokud se však vyskytne na samém konci slova, vypadá takto – ς. Ani Sigma… Read More »

Tau

Tau je v pořadí devatenácté písmeno v rámci řecké abecedy (předchází mu Sigma a za ním následuje Ypsilon), přičemž v řeckém číselném systému reprezentuje číslici 300. Jeho podoba ve velké a malé formě je následující – Τ, respektive τ. Vyvinulo se z písmena taw fénické abecedy. Díky svému vzhledu představující kříž mělo silnou symboliku a v jistých kruzích lidí ji… Read More »

Ypsilon

Ypsilon je v pořadí 20. písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je Tau a za ním následuje Fí. V podobě znaku vypadá ve velké podobě následovně – Υ / ϒ a jako malé potom takto – υ. Vývojově vychází z fénického písma a v různých vývojových stadiích abecedy sloužilo k vyjádření různých hlásek. Někdy se mu říká Pythagorovo písmeno,… Read More »

Fí je dvacátým prvním písmenem řecké abecedy. Následuje za Ypsilon a po něm je Chí. Jako kapitálka je zapsán takto – Φ, jako malé písmeno pak takto – φ, nebo takto – ϕ. Při transkripci do latinky má podobu F, respektive f. V řeckém číselném systému reprezentuje číslo 500. Jeho symbolika ve vědě je značně široká… Read More »

Chí

Chí je dvaadvacátým písmenem řecké abecedy (za Fí a před Psí), přičemž v podobě kapitálky vypadá takto Χ a v podobě malého písmena pak takto χ. Řecký číselný systém ho používá jako symbol pro číslovku 600. Jeho ekvivalentem v latince je ch. Tento znak bývá v jiných zemích často používán jako zkratka jména Kristus, anglicky Christ. To se pak… Read More »

Psí

Psí je 23. a tudíž také předposledním písmenem řecké abecedy (před Omegou). V grafické podobě vypadá následovně – Ψ (velké) a ψ (malé). Objevilo se zhruba v 7. století před naším letopočtem, avšak jeho původ není zcela jasný. Je možné, že je odvozeno z fénické abecedy, což se však nedá zcela důvěryhodně prokázat. V rámci řeckého číselného systému vyjadřuje… Read More »

Omega

Omega je posledním písmenem řecké abecedy a celkově jí náleží čtyřiadvacátá pozice. Její zápis je následující – Ω (kapitálka), respektive ω (malé písmeno). Její reálný význam je „dlouhé/velké o“, kde o je o a mega je velký. Je tak protipólem písmene Omikron, které znamená „krátké/malé o“. V řeckém číselném systému zastupuje číslici 800. Díky své poslední… Read More »